Ενοικίαση μονάδων αφαλάτωσης

    Η εταιρεία μας διαθέτει ιδιόκτητες μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού και μονάδες αφαλάτωσης υφάλμυρου νερού. Η εταιρεία μας διαθέτει αυτές τις μονάδες αφαλάτωσης στους πελάτες της προς μακροχρόνια ή/και βραχυχρόνια μίσθωση, ανάλογα με τις απαιτήσεις και ανάγκες της εγκατάστασης.